designed by Kenji.F
Japanese
Site policy in Japanese


Links

・The Shigaraki Ceramic
Cultural park

・hus-10,Inc.

・International Arts & Artists

Foreword

Artists & Pieces

Ando, Ikuko
Araki,Takako
Emi,Masuko 
Fujino,Sachiko
Fukumoto,Fuku
Hayashi,Kaku
Hori,Kyoko
Kaji,Nanako
Katsumata,Chieko
Kishi,Eiko
Kitamura,Junko
Koike,Shoko
Koyama,Kiyoko
Kubota,Atsuko
Mishima,Kimiyo
Matsuda Yuriko
Nakaigawa Yuki
Sakurai,Yasuko
Shibata,Mariko
Shigematsu,Ayumi
Shimizu,Sachiko
Tokumaru,Kyoko
Tsuboi,Asuka
Tashima,Etsuko
Tsuji,Kyo